РЕКОНСТРУКЦИЈА МАГАЦИНА ЗА ХМЕЉ ЗА ПОТРЕБЕ МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ

 

Одлуком инвеститора "Национални савет словачке националне мањине", у Улици Маршала Тита 23 у Бачком Петровцу, у објекту који је наменски грађен као магацин хмеља, пројектован је ентеријер будућег музејског простора за Музеј војвођанских Словака.
Магацин за хмељ је зграда правоугаоне основе са анексом у ком је смештена сушара. Спратност је Пр+2+Пот. Објекат је постављен дужом осом паралелно са улицом. Грађевинска линија је повучена дубоко у парцелу у односу на регулациону линију. Објекат је постављен уз југозападну границу парцеле и заузима целу ширину парцеле и са границама парцеле формира два мања дворишта. Парцела је са три стране ограђена зиданим бедемом а према улици је отворена. 
Функција објекта била је сушење и складиштење хмеља, па су етаже организоване као јединствен простор без преградних зидова. Са сваке етаже,осим приземља, приступа се простору сушаре, која се састоји од два вертикална шахта раздвојена зидом који се пружају целом висином објекта и у висини поткровља се спајају у јединствен простор. По висини сушаре постављене су челичне решетке за сушење у три нивоа.
Основна замисао организације будућег простора одређена је затеченим просторним концептом, конструкцијом, материјализацијом, обликовањем и функционалном организацијом постојећег објекта магацина хмеља и заснована је на идеји једновременог поштовања затеченог вредног индустријско-привредног наслеђа и обезбеђивања новог, квалитетног, атрактивног и савременог простора који ће равноправно са историјским окружењем причати своју, актуелну причу. Пројектно решење је и у глобалу и у детаљима прилагођено затеченој архитектури. Обликовање и декорација фасада су у потпуности сачуване, док је ентеријерско решење прилагођено, чак подређено затечном унутрашњем изгледу објекта, који представља резултат формирања простора конструктивним елементима моћне дрвене конструкције сачињене од вертикалних стубних носача и континуалног низа таваничних дрвених греда. Да би се обезбедило квалитетно фуникционисање објекта у савременим условима, нови садржаји су уведени у постојећем централном, дворишном крилу објекта. Један од оригиналних силоса -сушара - планиран је за смештај степеништа и лифта, док је други по етажама добио нове намене потребне за савремено функционисање објекта. Техничке просторије за смештај термо-машинске инсталације смештене су у новопројектованом југозападном четвороетажном анексу који је по етажама повезан са постојећим објектом, док је хидро-техничка опрема смештена у новопројектованом северозападном приземном анексу, чија је доградња такође планирана са дворишне стране објекта. 
Новопројектованим решењем су предвиђени сви садржаји неопходни за функционисање будућег модерног јавног изложбеног простора, са свим потребним пратећим садржајима музејске намене.