ГРАЂА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ XXVII
НОВИ САД 2014

ПРЕУЗМИТЕ НАСЛОВНУ СТРАНУ У PDF ФОРМАТУ

ПРЕУЗМИТЕ ЧАСОПИС У PDF ФОРМАТУ

АРХЕОЛОГИЈА
Радован Сремац
ИЗВОРИ ИЗ XVIII И XIX ВЕКА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ АРХЕОЛОШКЕ БАШТИНЕ ОПШТИНЕ ШИД

АРХИТЕКТУРА
Светлана Бакић
НОВА ИСТРАЖИВАЊА АРАЧЕ 
Чаба Мајорош
3Д КОМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА УЗРОКА СТАТИЧКИХ ПРОБЛЕМА
БАЗИЛИКЕ АРАЧА
Филип Крчмар, Бојан Којичић
,,ЗИДАЊЕ СКАДРА НА БЕГЕЈУ“ – ИНИЦИЈАТИВА ЗА ГРАДЊУ НОВЕ 
ГРАДСКЕ КУЋЕ У ВЕЛИКОМ БЕЧКЕРЕКУ КРАЈЕМ XIX ВЕКА
Весна Каравида
ГРАДСКА КЛАНИЦА АРХИТЕКТЕ СЕКЕЉИ ЛАСЛА У ЗРЕЊАНИНУ
Весна Мајсторовић
ВИЛА СЛИКАРА ЈОЖЕФА ВАРКОЊА У УЛИЦИ КЕЈ 2. ОКТОБРА БР. 27 У 
ЗРЕЊАНИНУ
Богдан Јањушевић
УТИЦАЈ НОВИХ СТИЛСКИХ ИЗРАЗА ПОЧЕТКОМ ХХ ВЕКА НА ГРАДИТЕЉСТВО 
У ВОЈВОДИНИ

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Димитрије Љ. Маринковић
ОЛТАРСКИ ЦИБОРИЈУМ У ЦРКВИ РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У
МАНАСТИРУ МЕСИЋУ

Љубица Јукић
ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СТВАРАЛАШТВА САВЕ ШУМАНОВИЋА – ПУТ 
НАСТАНКА УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА

ИСТОРИЈА
Александра Дабижић
ЗНАЧАЈ КАРТОГРАФСКИХ ИЗВОРА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ РАЗВОЈА ЗЕМУНА

КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА
Вања Јовановић, Бојан Николић
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ТРИ СЛИКЕ ПЕТЕРА КАЛМАНА ИЗ ЗБИРКЕ 
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У СОМБОРУ

ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ
Дубравка Ђукановић
СТАРИ ЗАНАТИ КАО ДЕО КУЛТУРНЕ ТРАДИЦИЈЕ – ДРВОРЕЗБАРСТВО

МУЛТИДИСЦПЛИНАРНИ ПРИСТУП У ЗАШТИТИ
Габор Деметер
ОСНОВНИ ПРАВЦИ, ПРИНЦИПИ И МОГУЋНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ СИНАГОГЕ У СУБОТИЦИ
Весна Живковић
ЗНАЧАЈ И ОГРАНИЧЕЊА КЛИМАТСКОГ МОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРУ МУЗЕЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА У ВОЈВОДИНИ
Бранко Красојевић
ФАЗЕ УПРАВЉАЊА КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИМ ПРОИЗВОДИМА У СРБИЈИ

ПРИКАЗИ
Ивана Нешков и Александра Зековић
КОРИШЋЕЊЕ 3Д МОДЕЛА У ПРЕЗЕНТАЦИЈИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ПОВОДОМ ИЗЛОЖБЕ “ДУНАВСКА УЛИЦА – ОД КАПИЈЕ ГРАДА ДО СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ“

ПРЕУЗМИТЕ УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ