РАДОВИ НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
ЖРТВАМА РАЦИЈЕ НА ЦРНОЈ ЋУПРИЈИ КОД ЖАБЉА

 

Положај: Aтар код Жабља, к.п. 10540/3, К.О. ЖАБАЉ

Извођач радова:

Носилац посла: „АМТ УНИАГЕНТ“ ДОО Футог
Члан групе: Уметничко клесарска радионица „НАСЛЕДНИК“,
Иван Ђорђевић ПР, Аранђеловац
на основу ЈНОП 1.3.6/2017 – „Санација и реконструкција спомен обележја жртвама рације на Црној ћуприји, Општина Жабаљ“

Датум почетка радова: 10.08.2017.

Датум завршеткa радова: 29.11.2017.

Пројекат: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин

Пројектант и стручни надзор: Растко Влајковић, д.и.а. конзерватор

Сарадници: Катарина Добрић, историчар уметности, Александра Пекез, арх. техн.

Финансијер: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије

Спомен обележје на Црној ћуприји посвећено жртвама рације 1942. године подигнуто је 6. јула 1986., на месту на ком су фашисти у јануару 1942. извршили масовно стрељање цивила из Жабља, Ђурђева и Госпођинаца у акцији познатој као Рација. Дело је новосадског уметника Владислава Рајчетића.Спомен обележје налази се уз мост познат као Црна Ћуприја, који је до регулације системом ДТД премоштавао реку Jегричку. Корито испод моста је од тада затрпано, па се данас уочава само челична ограда моста. Црна ћуприја је непокретно културно добро - знаменито место од великог значаја.
Спомен обележје налази се на парцели број 10540/3, к.о Жабаљ, Општина Жабаљ, на ушћу реке Јегричке у Тису, на насипу, 50 метара североисточно од црпне станице. Првобитним пројектом из 80-тих била је предвиђена израда монументалног споменика димензија 8,00/5,10 метара у основи, која би се израђивала од бетона са додатком мермерне ситнежи. Пројектом предвиђена композиција се састојала од централно постављеног стилизованог лотосовог цвета који би уоквиривало седам кружних плоча са именима страдалих. Од првобитно предвиђених димензија се одустало и композиција је 1986. изведена у бронзи, у димензијама 3,10/2,10 метара, са шест бронзаних кружних плоча са именима. Ова бронзана композиција украдена је 2000. године. 2010. године започета је обнова спомен обележја санирањем бетонске стазе и кружног платоа и постављањем шест нових кружних камених плоча са именим жртава.
Покрајински завод за заштиту споменика културе израдио је пројекат реконструкције спомен обележја у камену, у димензијама и изгледу у ком је оно било изведено у бронзи. Средства су обезбеђена на конкурсу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС за спровођење мера заштите споменика и спомен обележја из периода ослободилачких ратова Србије. Пројектом је планирана израда постамента од вештачког камена (бели цемент и мермерна ситнеж) ливеног на лицу места и стилизованог лотосовог цвета од мермерног масива. Радови су започети 10.08.2017. поруџбином одговарајућег каменог масива из Грчке.и израдом модела оплате за базис камене скулптуре. Оплата базиса израђена је у радионици у Новом Саду а процес се састојао од израде три модела оплате у различитим размерама, (1:20, 1:10 и 1:1) које је контролисао надзорни орган, како би се дошло до пројектованог облика.
На основу прихваћеног модела оплате, израђена је оплата базиса. Оплата је транспортована на место ливења код Црне ћуприје, где је постављена у пројектовани положај и анкерисана за бетонску подлогу, након чега је базис изливен.
Стилизовани камени цвет израђен је у Уметничко клесарској радионици „НАСЛЕДНИК“ у Аранђеловцу. Рад је започет по приспећу каменог масива димензија 1,6 x 1,6 x 1,0 m из Грчке. Извођач је у складу са спецификацијом у конкурсној документацији израдио и доставио камени модел сегмента цвета у размери 1:20, који је надзорни орган прихватио, након чега се приступило машинском крајчењу каменог блока, а затим и ручној обради. По завршетку обраде, камени цвет транспортован је до Црне ћуприје и постављен на базис.