ФОНДАЦИЈА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ПЕТРОВАРАДИН ЗА УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ ПРЕДЕЛОМ БАЧА

 

О ФОНДАЦИЈИ

Фондација Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин за управљање културним пределом Бача основана је за потребе будућег управљања овим добром и израду номинационог досијеа за упис Културног предела Бача са окружењем на Унескову листу светске културне и природне баштине. Припреме за оснивање Фондације започеле су профилисањем њеног карактера и радом на Акту о оснивању Фондације, у чему су активно ушешће имали Министарство културе и информисања РС и Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АПВ. Након успостављања консензуса са надлежним институцијама око текста Статута, састава Управног одбора, избора управитеља и прибављањa потребне документације – одржана је 6. децембра 2019. Прва, коститутивна седница Управног одбора Фондације. Након уписа у Регистар АПР и доделе рачуна (19.12.2019) Фондација је званично започела са радом. Почетна средства у износу од 100.000, динара и средства за суфинансирање израде номинационог досијеа у износу од 400.000,00 динара пренео је на рачун Фондације њен оснивач, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин.

Фондација је правно лице и у смислу важећег Закона недобитна невладина организација. Основана је ради остваривања општекорисног циља у области управљања, очувања, промовисања и унапређења културног наслеђа као и других пословa који нису у супротности са прописима, а доприносе значају и јачању заштите непокретних културних и природних добара на ширем простору региона Бачке у Војводини:

- да координира процесима управљања и очувања културних и природних добара

- да планира и организује активности усмерене на очување и унапређење културних и природних добара.

- да активно ради на подизању свести локалне заједнице о значају и вредностима културних и природних добара.

Фондација је основана добровољно и самостална је у одређивању својих циљева.
Статут је највиши општи акт Фондације.
Органи Фондације су: Управни одбор, чији је рад прописан Пословником о раду Управног одбора и Управитељ, са задацима у складу са Статутом.

У Упитнику о идентификацији налазе се потребни подаци за финансијско пословање.

Управитељ:

др Славица Вујовић, архитекта конзерватор саветник, начелница Архитектонског сектора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин, аутор концепта пројекта „Векови Бача“, на чијим резултатима је утемељена номинација културног предела Бача.

Чланови Управног одбора:

др Јадранка Делић, стручњак за заштиту природе, област мамологија из Покрајинског завода за заштиту природе – председник Управног одбора

Душица Јурибашић, виши саветник за културно наслеђе, начелница одељења за културно наслеђе, информатичко-документационе послове и послове библиотеке Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Владимир Џамић, историчар уметности саветник Републичког завода за заштиту споменика културе Београд, национални координатор за сарадњу Републике Србије са Унеском за културну и природну баштину

Растко Влајковић, архитекта конзерватор, виши стручни сарадник Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин

Марина Балабан, дипл. менаџер у туризму, директор Туристичке организације Општине Бач (2011-2020). заменица председника Општине Бач

КЉУЧНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ФОНДАЦИЈЕ

УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ НОМИНАЦИОНОГ ДОСИЈЕА КУЛТУРНОГ ПРЕДЕЛА БАЧА СА ОКРУЖЕЊЕМ, ПЛАНОВИМА - АНЕКСИМА И ПРИЛОЗИМА
Историјско место Бач са окружењем уписано је на Унескову Прелиминарну листу још 2010, од када тече и непрестано унапређивање стања и увећавање знање о овом јединственом простору и сачуваном наслеђу. Министарство културе је крајем 2017. иницирало интензивирање израде номинације Бача за упис на Листу Светске баштине. Одржани су састанци у правцу дефинисања карактера добра, који су довели до одлуке да се номинација овог добра преквалификује са мешовитог наслеђа на културни предео ( значајан допринос дали су Борис Ерг из Међународнe oрганизације за очување природе, IUCN и Душка Димовић, директорка канцеларије Светске организације за природу у Београду, WWF). Тако се од 1. фебруара 2019. ово добро налази се на Унесковој Прелиминарној листи под називом:Cultural landscape of Bač and its surroundings

Поред Покрајинског завода који је територијално надлежан и носилац истраживања и пројекта „Векови Бача“, у изради досијеа учествује Републички завод за заштиту споменика културе у Београду, у складу са Законом о културним добрима и Меморандума о сарадњи ове две институције од 26.2.2019. и Центар за Светско наслеђе Кине (део Меморандума о разменама и сарадњи у области културног наслеђа између Републике Србије и Народне републике Кине који су потписали министар културе и информисања Владан Вукосављевић и администратор Државне управе за културно наслеђе НР Кине Лиу Јуџу).

Драфт текст номинационог досијеа са прилозима за упис културног предела Бача са окружењем на Унескову листу културне и природне баштине прослеђен је у Париз 30. септембра 2019. године. Будући да посао на доради и комплетирању ове верзије није завршен до термина предвиђеног за предају финалних верзија (30. јануар 2020.) настављено је са радом и у 2020. години, у складу са програмом Фондације, Покрајинског и Републичког завода, са задатком његовог завршетка и предаје 30.1.2021.

УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ ПРЕДЕЛОМ БАЧА
Фондација је осмишљена да на бази досадашњег искуства и оствареном мрежом сарадника и стејкхолдера у 2020. започне са припремама за процес управљања. Културни предео Бача први је у Србији, чија је заштита обезбеђена посебним просторним планом подручја посебне намене. Модел управљања преко Фондације, основане при институцији заштите, са укључењем и других сектора (заштита културног и природног наслеђа,туризам ) даје нови вид организоване бриге и могућност свеобухватног приступа.

ДОКУМЕНТИ