ВЕКОВИ БАЧА - МАНАСТИР БОЂАНИ; ТВРЂАВА; ФРАЊЕВАЧКИ САМОСТАН

О пројекту:

Значај културног наслеђа на територији општине Бач давно је уочен и валоризован и доста је учињено од краја 50-тих година прошлог века на његовом истраживању и заштити. Последњи покушај да се активности заокруже - тако да са наслеђе додатно истражи, заштити, презентује, те да се њиме адекватно управља, одвија се од 2006. године кроз Развојни пројекат интегративне заштите наслеђа општине Бач „Векови Бача“.
Пројекат „Векови Бача“ настао је као спонтани одговор на ситуацију када се појавио интерес локалне заједнице за очување наслеђа, које се налазило у стању да се не може користити, односно презентовати јавности. Изузетну вредност свеукупног наслеђа овог дела Србије и Војводине чини његова изразита историјска слојевитост и мултикултуралност и специфично садејство човека са мочварним, равничарским тереном у контакту са главном улицом Европе – реком Дунавом. О великом историјском значају сведочи архитектонско и археолошко наслеђе Бача и његове околине, чије артефакте налазимо из времена од пре осам миленијума. Средњевековна Tврђава Бач из 14. века, са утврђаним замком и подграђем, православни манастир Бођани из 15. века, фрањевачки самостан у Бачу из 12. века, као и остаци хамама из 16. века, традиционално народно градитељство, индустријско и хидро-техничко  наслеђа, заједно са богатим природним и нематеријалним наслеђем представљају изузетан потенцијал за развој културног, еколошког, верског и туризма посебних интересовања.
Када је крајем 2005. године у Покрајинском заводу направљен концепт пројекта, назван „Векови Бача“ (аутор арх. С. Вујовић), постављени су циљеви и оквирни акциони план за период 2006-2010.  са истицањем његовог развојног карактера и интегративног  приступа заштити.

 

Циљеви Пројекта:
додатно истражити, валоризовати и реинтерпретирати културно наслеђе;
очувати аутентичност наслеђа;
оспособити што више простора за одрживо коришћење;
подићи свест локалне заједнице о значају и вредностима културног наслеђа;
пронаћи одрживи модел за управљање процесима заштите наслеђа;
направити претпоставке за развој и запошљавања базирано на: научним истраживањима, рестаурацији, формирању музејских пунктова, неговању старих заната, културном туризму;
направити предуслове за упис ове територије, као културног предела, на Листу светске културне и природне баштине УНЕСКО-а.

 

Структура Пројекта:
Креиран је нови методолошки оквир за истовремено бављање мултидисциплинарним активностима у оквиру три равноправне групе активности - компоненате пројекта: истраживања, израде планске документације (компонента А), конзервације и ревитализације (компонента Б) и управљање и маркетинг (компонента В).
Компоненте чине непрекидан след, од истраживања која директно утичу на техничку заштиту и рефлектују се на пораст свести и укључење актера у процес заштите и управљање, што даље развија интересовање и потребу за новим сазнавањем и ширењем партнерског учешћа.                                                                                    
Управљање пројектом „Векови Бача“ и техничку подршку  обавља Покрајински завод, заједно са Фондом за очување културно-историјског наслеђа „Векови Бача“. Ради се о „кишобран“ пројекту са отвореном листом партнера.


Реализација Пројекта:

У првом периоду 2006–2010. Векови Бача су се бавили културним наслеђем на територији Општине Бач, у складу са постављеним задацима и циљевима пројекта. Тврђава Бач је имала приоритет у реализацији, што је омогућило обимна истраживања и привођење намени Донжон куле. Остварена је техничка помоћ кроз програм Савета Европе и међународна сарадња са Републиком Италијом у оквиру пројекта I.Ne.P.S, којом су били обухваћени и Фрањевачки самостан у Бачу и Манастир Бођани. Древни Бач са окружењем уписан је на Прелиминарну листу светског наслеђа у марту 2010. године, што је допринело његовом уврштавању у Просторни план Републике Србије. Координацију пројекта и активности на истраживању и техничкој заштити водио је Покрајински завод, док је Фонд „Векови Бача“ био задужен за активности на нивоу локалне заједнице, полако преузимајући улогу у процесу очувања и коришћења наслеђа и ширењу мреже учесника.
Након завршетка првог периода и евалуације укупно постигнутих резултата пројекта Векова Бача и резултата остварених кроз међународну сарадњу закључено је да су циљеви и задаци добро постављени, да имају неспоран развојни потенцијал, те да је неопходан наставак. Концепт се показао живим и актуелним, а интегративност је допринела мултидисциплинарности на делу.

Други период 2011–2015. је започет проналаском остатка фреске Распећа Христовог са Богородицом и Св. Јованом из 13. века у Фрањевачком самостану у Бачу, што је повећало интересовање јавности, оснажило подршку и довело 2013. до новог италијанско-српског пројекта, који је означио почетак вишегодишњих радова на обнови угроженог бођанског фреско-сликарства. Наредних пет година обележило је рад на дефинисању карактера територије Бача са окружењем као културног предела и ширење његових границе и на суседне општине Бачка Паланка и Оџаци. Настављено је са стварањем услова за одрживо коришћење кључног споменичког наслеђа.
Формиран је Едукативни центар у подграђу Тврђаве Бач, где се од 2014. налази и седиште Фонда „Векови Бача“. Обезбеђена је донација Европске Уније за пројекат рехабилитације Фрањевачког самостана у Бачу. Векови Бача су наставили да привлаче нове партнере и нуде своје резултате као улог за учешће у пројектима. На том плану највећи искорак је учињен кроз партнерско учешће у међународном истраживачком пројекту „ХЕРОМАТ“ (2012-2015), који је допринео већој видљивости и увећању знања о Тврђави Бач, кроз аспект материјала. И на крају, током 2016. године рађено је на евалуацији резултата у складу са промовисаним концептом целовитости и интегративности, који су јавности представљени путем изложбе „Како очувати и користити културно наслеђе – Векови Бача“.

 

Тим Пројекта:


Партнери Пројекта:
Музеј Војводине, Галерија Матице српске, Библиотека Матице српске, Универзитет у Новом Саду: Републички завод за заштиту споменика културе, ЦИК, Технолошки и Факултет техничких наука, Покрајински завод за заштиту природе, ЈП Воде Војводине, Друштво конзерватора Србије партнери из Италије: La Societa Alto Belice Corleonese и Високи институт за конзервацију и рестаурацију из Рима


Подршка Пројекту:

Министарство културе и информисања Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање АП Војводине, Општина Бач, Министарставо културе и економског развоја Италије,  Савет Европе